persianenglish

0175833006

b_300_300_16777215_00_images_maghalat_w22.jpg


اقلیم معتدل به دو دسته :
اقلیم معتدل با بارندگی متوسط و متوسط به بالا - اقلیم معتدل با بارندگی کم ، تقسیم میشود.


اقلیم معتدل با بارندگی متوسط و متوسط به بالا :
این اقلیم شامل استان های کرمانشاه ، تهران و قسمت هایی از استان های لرستان ، ایلام ، قزوین ، چهار محال و بختیاری و فارس را شامل می گردد .
متوسط میزان بارندگی در این مناطق بین 300 - 480 میلی متر ، و تعداد روزهای یخبندان بین 60 - 100 روز در سال است ، متوسط حداقل دما در سردترین ماه های سال بین 0 تا 15 - درجه سانتیگراد است .


اقلیم معتدل با بارندگی کم :
این اقبلیم شامل استان های خراسان ، مرکزی ، اصفهان و فارس است .
در این اقلیم متوسط بارندگی سالانه کمتر از 300 میلی متر بوده و تعداد روزهای یخبندان بین 60 - 100 روز است ، همچنین متوسط حداقل دما در سرد ترین ماه های سال بین 0 تا 15 - درجه سانتیگراد در نوسان است .